ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លេចធ្លាយសារឆ្លើយតបមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ចំពោះប្រទេសថៃថា


- ថៃ៖ លេចធ្លាយសារឆ្លើយតបមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ចំពោះប្រទេសថៃថា ខ្លួនផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងការពារមេរោគ COVID-១៩ ប្រហែល ៦ លានដូស ក្នុង ១ខែប៉ុណ្ណោះផ្ទុយនឹងការអះអាងរបស់ក្រុមមន្ត្រីថៃ ដែលថារដ្ឋាភិបាលបានសន្យាថា នឹងផ្គត់ផ្គង់ប្រមាណ ១០លានដូសក្នុង ១ខែ។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង