ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ថៃបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃចន្ទថា ករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ ចំនួន ១១,៧៨៤ករណី


- ថៃបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃចន្ទថា ករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ ចំនួន ១១៧៨៤ករណី ដែលជាថ្ងៃទី ៤ ជាប់ៗគ្នានៃរបាយការណ៍ឆ្លងប្រចាំថ្ងៃក្នុងប្រទេស ដែលកំពុងព្យាយាមដោះស្រាយករណីផ្ទុះឆ្លងមេរោគដ៏អាក្រក់បំផុត រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង