ព័ត៌មានជាតិ

សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ នៅទូទាំងប្រទេសបានចំនួន ៦,២០២,៤១៤នាក់ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១)


 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង