ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ដដោយបំភ្លឺចំពោះតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារ និងទំនិញនាំចេញ-នាំចូល


ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ដដោយបំភ្លឺចំពោះតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារ និងទំនិញនាំចេញ-នាំចូល ជាពិសេសបញ្ហាថ្លៃសាច់ជ្រូកនាំចូល ធៀបនឹង​ថ្លៃ​លើ​ទីផ្សារ​ក្នុងស្រុក ​និងថ្លៃនៅប្រទេសជិតខាង​ប្រទេសកម្ពុជា

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង