ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន ១៣នាក់


សូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្ន! ក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន ១៣នាក់ និងព្យាបាលជាសះស្បើយបាន ចំនួន១នាក់ ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង