ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៨១១នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៧៩៨នាក់ និងស្លាប់ថ្មីចំនួន ២០នាក់


 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង