ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ទិន្នន័យផ្លូវការបានបង្ហាញថា ប្រទេសអង់គ្លេសបាន រាយការណ៍ករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ២៩,១៧៣ ករណី


- ទិន្នន័យផ្លូវការបានបង្ហាញថា ប្រទេសអង់គ្លេសបានរាយការណ៍ករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ២៩១៧៣ ករណី កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទាបជាងចំនួនឆ្លងមុននេះមួយថ្ងៃប្រមាណ ៣១៧៩៥ នាក់ ស្របពេលចំនួនអ្នកស្លាប់ក្នុងរយៈពេល ២៨ ថ្ងៃក្រោយធ្វើតេស្តវិជ្ជមានវីរុសបានធ្លាក់ចុះនៅត្រឹម ២៨នាក់ ទាបជាងរបាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ស្លាប់៨៦នាក់។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង