ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

យោងតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលទួរគីបានរាយការណ៍ចំនួនអ្នកស្លាប់ប្រចាំថ្ងៃ


- ទួរគី៖ យោងតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលទួរគីបានរាយការណ៍ចំនួនអ្នកស្លាប់ប្រចាំថ្ងៃ ដោយសារមេរោគកូវីដ១៩ ចំនួន ៥៥ នាក់ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ និងករណីឆ្លងមេរោគប្រចាំថ្ងៃប្រមាណ ១៤២៣០នាក់ ដែលជាចំនួនឆ្លងដ៏ខ្ពស់កើនឡើង ៣ដង នៃចំនួនឆ្លងកាលពី ៣សប្តាហ៍មុន។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង