ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបានបន្តរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ៨១៩នាក់


កម្ពុជាបានបន្តរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ៨១៩នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៧១៦នាក់ និងមានករណីស្លាប់ថ្មីចំនួន ២៩នាក់។
 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង