ព័ត៌មានជាតិ

អត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅក្នុងខេត្តឧត្ដរមានជ័យ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី១២ ដល់ ថ្ងៃទី ២៥


អត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅក្នុងខេត្តឧត្ដរមានជ័យ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី១២ ដល់ ថ្ងៃទី ២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ កើនបាន ចំនួន ៧៧.៣៦៦ នាក់ ស្មើរនឹង ៤៩,៤១% ធៀបជាមួយចំនួនប្រជាពលរដ្ឋតាមគោលដៅ ១៥៦.៥៧៥ នាក់ទូទាំងខេត្ត។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង