ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាប សម្រេចបន្តអនុវត្តវិធានការ រដ្ឋបាលជាបណ្តោះអាសន្ន ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩


អាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាប សម្រេចបន្តអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលជាបណ្តោះអាសន្ន ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តសៀមរាប។
ដាក់វិធានការរដ្ឋបាលជាបណ្ដោះអាសន្នរាល់ការធ្វើចរាចរណ៍ សកម្មភាពការងារ មុខរបរ ឬអាជីវកម្ម នៅចន្លោះម៉ោង ២២(ម្ភៃពីរ) ដល់ម៉ោង ០៤(បួន) និងការប្រមូលផ្តុំមនុស្ស ឬការជួបជុំគ្នា ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តសៀមរាប សម្រាប់រយៈពេល ០២(ពីរ) សប្តាហ៍បន្តទៀត រហូតដល់ថ្ងៃទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង