ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៧៧៨នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៦៨៦នាក់ និងស្លាប់ ២២នាក់


 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង