ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបានរកឃើញវីរុសកូវីដ-១៩ ប្រភេទ ដែលតា (Delta)ចំនួន ១១៤នាក់ហើយ


(ក្រសួងសុខាភិបាល): ចាប់ពីថ្ងៃទី ៣១ខែ មិនា ដល់ថ្ងៃទី ២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ កម្ពុជាបានរកឃើញវីរុសកូវីដ-១៩ ប្រភេទ ដែលតា (Delta)ចំនួន ១១៤នាក់ហើយ ក្នុងនោះ ស្ត្រីចំនួន ៥៩នាក់។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង