ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

យោងតាមតុលាការ ស.រ.អា កាលពីថ្ងៃពុធនេះបានឲ្យដឹងថា


ស.រ.អា ៖ យោងតាមតុលាការ ស.រ.អា កាលពីថ្ងៃពុធនេះបានឲ្យដឹងថា ក្រុមចៅក្រមកំពុងត្រួតពិនិត្យលើបណ្តឹងដាច់ ដោយ ឡែកពីគ្នាពីរ របស់គណៈកម្មការ ពាណិជ្ជកម្មសហព័ន្ធ និងរដ្ឋធំៗជាច្រើន ដែលបានដាក់ពាក្យប្តឹងក្រុមហ៊ុនហ្វេស ប៊ុកដោយតុលាការបានកំណត់កាលបរិច្ឆេទចុងក្រោយនៅខែមិនា ឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដ៏ធំមួយនេះធ្វើការ ឆ្លើយបំភ្លឺ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង