ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កាលពីថ្ងៃអង្គារអាជ្ញាធរថៃ នៅក្នុងទីក្រុងបាងកក គ្រោងនឹងយករថភ្លើង ១៥ គ្រឿង


- ថៃ៖ កាលពីថ្ងៃអង្គារអាជ្ញាធរថៃ នៅក្នុងទីក្រុងបាងកក គ្រោងនឹងយករថភ្លើង ១៥ គ្រឿងធ្វើជាទីតាំងចាត្តាឡីស័កដែលមានផ្ទុកគ្រែចំនួន ២៤០ សម្រាប់អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ដែលមានរោគសញ្ញាមិនសូវធ្ងន់ធ្ងរ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង