ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ការសាកល្បងចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Johnson & Johnson បានបង្ហាញថា


វេជ្ជសាស្ត្រ ៖ ការសាកល្បងចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Johnson & Johnson បានបង្ហាញថា មានប្រសិទ្ធភាពតិចតូចណាស់ លើអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់ ដែលបានមកទទួលដូសដំបូងរបស់វ៉ាក់សាំងនេះ ។ ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង