ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបានបន្តរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៧៦៦នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៩៦៧នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ១៥នាក់


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង