ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អ្នកស្ម័គ្រចិត្តថៃ កាលពីថ្ងៃពុធ បាននាំគ្នារៀបចំ ឃ្លាំងផ្ទុកទំនិញ របស់អាកាសយានដ្ឋានដុនមឿង ក្នុងទីក្រុងបាងកក


- ថៃ៖ អ្នកស្ម័គ្រចិត្តថៃ កាលពីថ្ងៃពុធ បាននាំគ្នារៀបចំឃ្លាំងផ្ទុកទំនិញរបស់អាកាសយានដ្ឋានដុនមឿង ក្នុងទីក្រុងបាងកក ទៅជាមន្ទីរពេទ្យសមួយមានគ្រែចំនួន ១,៨០០ សម្រាប់អ្នកជំងឺ COVID-១៩ ដែលមានរោគសញ្ញាមិនសូវធ្ងន់ធ្ងរ ខណៈប្រទេសនេះកំពុងប្រឈម នឹងរលកឆ្លងមេរោគដ៏គំហុគ។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង