ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី បានចុះកំណត់ត្រាករណីឆ្លង មេរោគកូវីដ១៩ ដ៏ខ្ពស់ថ្មីមួយទៀត


- ម៉ាឡេស៊ី៖ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី បានចុះកំណត់ត្រាករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ ដ៏ខ្ពស់ថ្មីមួយទៀត កាលពីថ្ងៃពុធ ដោយមានអ្នកឆ្លងមេរោគជាង ១៧ ៤០៥ នាក់ ហើយករណីនាំចូលមានតែ ៦ ប៉ុណ្ណោះ។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង