ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាលអ៊ីតាលី បានរាយការណ៍ករណី មនុស្សស្លាប់ទាក់ទង នឹងមេរោគឆ្លងកូវីដ១៩


- អ៊ីតាលី៖ ក្រសួងសុខាភិបាលអ៊ីតាលី បានរាយការណ៍ករណីមនុស្សស្លាប់ទាក់ទង នឹងមេរោគឆ្លងកូវីដ១៩ ចំនួន ៥ នាក់និងចំនួនអ្នកឆ្លងថ្មីប្រចាំថ្ងៃ បានធ្លាក់ចុះមកត្រឹម ៥,៣២១ នាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង