ព័ត៌មានជាតិ

ដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ជូនពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេស គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១នេះ


ដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ជូនពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេស គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១នេះ សរុបបានចំនួន៧.៣៨៥.០១៣នាក់ ក្នុងនោះចាក់ជូនពលរដ្ឋចាប់ពីអាយុ១៨ឆ្នាំឡើងទៅ ចំនួន៧.៣៤៨.១៨៣នាក់ ស្មើនឹង៧៣,៤៨% បើធៀបនឹងគោលដៅ១០លាននាក់ ។ ដោយឡែកកុមារនិងយុវវ័យអាយុចាប់ពី១២ឆ្នាំ ដល់ក្រោមអាយុ ១៨ឆ្នាំ សម្រេចចាក់បានចំនួន៣៦.៨៣០នាក់ ស្មើនឹង១,៨៧% បើធៀបនឹងចំនួនសរុបកុមារ និងយុវវ័យសរុបជិត២លាននាក់។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង