ព័ត៌មានជាតិ

សូមមកស្វែងយល់ពីវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ Johnson & Johnson


សូមមកស្វែងយល់ពីវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ Johnson & Johnson ដែលជាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលកូវ៉ាក់ ចំនួន ១លានដូស ជូនដល់កម្ពុជា។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង