ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៥៦០នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៧៦៣នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ២២នាក់


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង