ព័ត៌មានជាតិ

ថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន១៥នាក់បន្ថែមទៀត និងបានព្យាបាលជាសះស្បើយបានចំនួន ៤នាក់ ផងដែរ


ថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន១៥នាក់បន្ថែមទៀត និងបានព្យាបាលជាសះស្បើយបាន ចំនួន ៤នាក់ ផងដែរ ។

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង