ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៥៧៧នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៦២៨នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ២៩ នាក់


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង