ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

យោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិន បានឲ្យដឹងថាមេដឹកនាំចិន លោក Xi Jinping បានអំពាវនាវដល់លោក Howard Schultz


ចិន ៖ យោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិន បានឲ្យដឹងថាមេដឹកនាំចិន លោក Xi Jinping បានអំពាវនាវដល់លោក Howard Schultz អតីតប្រធានគ្រប់គ្រង Starbucks ឲ្យជួយពង្រឹងទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិក និងចិន ។ ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង