ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៥៩១នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៦១៨នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ១៩នាក់


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង