ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផល នៃសន្និសីទក្រោយកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាន ជាមួយសហភាពអ៊ឺរ៉ុប


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផល នៃសន្និសីទក្រោយកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាន ជាមួយសហភាពអ៊ឺរ៉ុប និងកិច្ចប្រជុំវេទិកាតំបន់អាស៊ាន លើកទី ២៨ ថ្ងៃទី ៦ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១ តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង