ព័ត៌មានជាតិ

ស្ត្រីដែលទើបនឹងសម្រាលកូនរួច មានសុខភាពល្អ ជាធម្មតា អាចចាក់ #វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩បាន!


ស្ត្រីដែលទើបនឹងសម្រាលកូនរួច មានសុខភាពល្អ ជាធម្មតា អាចចាក់ #វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩បាន!
សូមពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យ លម្អិតបន្ថែមទៀត នៅកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំង នៅពេលទៅចាក់! សូមអរគុណ!

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង