ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាល ជូនដំណឹងស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំង កូវីដ-១៩ (អាស្ត្រាហ្សេនីកា) ដូសជំរុញ ឬដូសទី៣ នៅរាជធានីភ្នំពេញ


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង