ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានសម្រេចបន្តដាក់វិធានការរដ្ឋបាលរយៈពេល២សប្តាហ៍បន្តទៀត


រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានសម្រេចបន្តដាក់វិធានការរដ្ឋបាលរយៈពេល២សប្តាហ៍បន្តទៀត ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៣ ដល់ថ្ងៃទី ២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង