ព័ត៌មានជាតិ

ព្រឹកថ្ងៃទី ១២ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១នេះ កម្ពុជាបានត្រៀមរថយន្តចំនួនពីរគ្រឿងសម្រាប់ដឹកវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩(សុីណូវ៉ាក់)ចំនួន ៣លានដូស


ព្រឹកថ្ងៃទី ១២ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១នេះ កម្ពុជាបានត្រៀមរថយន្តចំនួនពីរគ្រឿងសម្រាប់ដឹកវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩(សុីណូវ៉ាក់)ចំនួន ៣លានដូស ដែលកម្ពុជាបានបញ្ជាទិញពីរដ្ឋាភិបាលចិន។
ដោយ: ទទក

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង