ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ ចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រង ថែទាំ និងព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩


អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ ចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រង ថែទាំ និងព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ នៅតាមផ្ទះក្នុងភូមសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង