ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជានៅតែបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៥៨៨នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៧៤២នាក់ និងមានករណីស្លាប់ថ្មីចំនួន ១៧នាក់


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង