ព័ត៌មានជាតិ

សម្រេច បន្តបិទខ្ទប់ច្រកផ្លូវលេខ ៣៧២ ,៣៧២Z និងផ្លូវលេខ ៣៦២ ក្នុងភូមិ៥ សង្កាត់បឹងសាឡាង ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ


សម្រេច បន្តបិទខ្ទប់ច្រកផ្លូវលេខ ៣៧២ ,៣៧២Z និងផ្លូវលេខ ៣៦២ ក្នុងភូមិ៥ សង្កាត់បឹងសាឡាង ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ដែលមានការឆ្លងរាលដាលមេរោគបំប្លែងថ្មី ប្រភេទ ដែលតា Delta) ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង