ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាលបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន៧នាក់


ក្រសួងសុខាភិបាលបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន៧នាក់បន្ថែមទៀត និងបានព្យាបាលជាសះស្បើយបានចំនួន ៦នាក់ផងដែរ ។

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង