ព័ត៌មានជាតិ

សូមរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមិនទាន់បានទទួលការចាក់ វ៉ាក់សាំង បង្ការជំងឺកូវីដ១៩ ដូសទី១


សូមរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមិនទាន់បានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំង បង្ការជំងឺកូវីដ១៩ ដូសទី១ សូមទៅទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងចាប់ពីថ្ងៃទី ០៩ ខែសីហា ដល់ថ្ងៃទី ៨ កញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ នៅទីតាំង៖

មន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួង
មជ្ឍមណ្ឌលជាតិគាំពារមាតា និងទារក (ពេទ្យជប៉ុន)

ចាប់ពីម៉ោង ០៨៖០០ - ១១៖០០ និង ១៤៖០០ - ១៦៖០០

សូមភ្ជាប់ទៅជាមួយនូវ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ សំបុត្រកំណើត

សូមពាក់ម៉ាស រក្សាគម្លាត និងឧស្សាហ៍លាងដៃ ពេលទៅចាក់វ៉ាក់សាំង!
សូមអរគុណ!

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង