ព័ត៌មានជាតិ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានសម្រេចផ្អាកការជ្រើសរើស ក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីថ្មីគ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ខាងមុខ


រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានសម្រេចផ្អាកការជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីថ្មីគ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ខាងមុខ លើកលែងតែ ក្រសួងសុខាភិបាល។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង