ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ភាពវឹកវរបានបន្តកើតឡើង នៅខាងក្រៅអាកាស យានដ្ឋានអន្តរជាតិកាប៊ុល កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍


- អាហ្គានីស្ថាន៖ ភាពវឹកវរបានបន្តកើតឡើង នៅខាងក្រៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិកាប៊ុល កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ខណៈមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ នៅតែបន្តព្យាយាមរត់គេចពីការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមតាលីបង់។

# ប្រភព AP

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង