ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៥៣៣នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៦៣២នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ១៧នាក់


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង