ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូង បាននិយាយកាល ពីថ្ងៃអាទិត្យថា ក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថ Moderna Inc នឹងផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩


- កូរ៉េខាងត្បូង៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូង បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា ក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថ Moderna Inc នឹងផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ ដល់ខ្លួនចំនួន ៧,០១ លានដូស នៅសប្តាហ៍ដំបូងក្នុងខែកញ្ញាបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូង បានស្នើឲ្យជួយពន្លឿនការចែកចាយវ៉ាក់សាំង។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង