ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបន្តរកឃើញវីរុសកូវីដ-១៩ បំប្លែងថ្មី ប្រភេទ ដែលតា(Delta) គិតមកដល់ថ្ងៃទី ២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១


កម្ពុជាបន្តរកឃើញវីរុសកូវីដ-១៩ បំប្លែងថ្មី ប្រភេទ ដែលតា(Delta) គិតមកដល់ថ្ងៃទី ២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១ សរុបមានចំនួន ១៣២៥នាក់(ស្ត្រីចំនួន ៦៥៤នាក់) ដែលប៉ះពាល់លើ ២៣ រាជធានី ខេត្ត លើកលែងតែខេត្តចំនួន ២ ប៉ុណ្ណោះ គឺខេត្តកែប និងខេត្តក្រចេះ!

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង