ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៤២៨នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៥៧២នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ១៤នាក់


 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង