ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកការចាក់ថ្នាំបង្ការជប៉ុន បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា


- ជប៉ុន៖ រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកការចាក់ថ្នាំបង្ការជប៉ុន បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា ប្រទេសជប៉ុន កំពុងសម្លឹងមើលលទ្ធភាព នៃការចាក់លាយវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូវីដ-១៩ របស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca Plc ជាមួយវ៉ាក់សាំងដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនដទៃទៀត ក្នុងគោលបំណងពន្លឿនកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំង ក្នុងប្រទេសជប៉ុន។

# ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង