ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប៉ូលិសក្រិក បានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែក និងកាណុងបាញ់ទឹកបំបែកក្រុមមនុស្ស


- ក្រិក៖ ប៉ូលិសក្រិក បានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែក និងកាណុងបាញ់ទឹកបំបែកក្រុមមនុស្ស ដែលបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅកណ្តាលក្រុងអាថែន កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ដែលមានគោលដៅតវ៉ាប្រឆាំង នឹងផែនការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ របស់រដ្ឋាភិបាល។

# ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង