ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លោក Terry Gou ជាមហាសេដ្ឋី និងជាស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ Foxconn ដ៏ធំរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple Inc


- តៃវ៉ាន់៖ លោក Terry Gou ជាមហាសេដ្ឋី និងជាស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ Foxconn ដ៏ធំរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple Inc បានស្នើសុំកក់វ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូវីដ១៩ ចំនួន ៣០ លានដូសពីមន្ទីរវិជ្ជសាស្ត្រ BioNTech SE សម្រាប់តៃវ៉ាន់។

# ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង