ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) កាលពីថ្ងៃចន្ទបានក្រើនរំលឹកថា មនុស្សប្រមាណ ២៣៦,០០០ នាក់ទៀត


- WHO៖ អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) កាលពីថ្ងៃចន្ទបានក្រើនរំលឹកថា មនុស្សប្រមាណ ២៣៦,០០០ នាក់ទៀតអាចនឹងស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ នៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបនៅត្រឹមថ្ងៃទី ១ ខែធ្នូខាងមុខ ដែលនេះជាការជូនដំណឹងអំពីការកើនឡើងនូវករណីឆ្លងមេរោគ Delta និងភាពយឺតយ៉ាវនៃអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងទ្វីបនេះ។

# ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង