ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៤០៨នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៣២៤នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ១១នាក់


 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង