ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

សារព័ត៌មាន Nikkei បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថា ការផលិតនាឡិកាវៃឆ្លាត ឬ smartwatch ចុងក្រោយរបស់ ក្រុមហ៊ុន Apple Inc


- សារព័ត៌មាន Nikkei បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាការផលិតនាឡិកាវៃឆ្លាត ឬ smartwatch ចុងក្រោយរបស់ ក្រុមហ៊ុន Apple Inc ត្រូវបានពន្យារពេលដោយសារតែមានបញ្ហាលើកិច្ចការរចនាម៉ូត។

# ប្រភព Nikkie

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង