ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រេសិតទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាកាសធាតុអាមេរិក លោក ចនឃែរី បានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្រ្តីជប៉ុន លោក យ៉ូស៊ីហ៊ីដេស៊ូហ្គា


- ប្រេសិតទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាកាសធាតុអាមេរិក លោក ចនឃែរី បានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្រ្តីជប៉ុន លោក យ៉ូស៊ីហ៊ីដេស៊ូហ្គា និងអ្នកការទូតជប៉ុនកំពូលដទៃទៀត នៅទីក្រុងតូក្យូកាលពីថ្ងៃអង្គារ ដើម្បីជំរុញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ មុនសន្និសីទរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ នៅខែវិច្ឆិកា។

# ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង